مسئولیت های اجتماعی

مسولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی آکادمی آتیه

آکادمی آتیه در جهت تحقق اهداف علمی کشور مان خود را متهد و ملزم به رعایت مسئولیت های اجتماعی زیر می نماید :

در آتیه بر آن عهدیم که بتوانیم درکنار هم در راستای ایجاد ایرانی بهتر ، علمی تر هم قدم باشیم .