چارت سازمانی

چارت سازمانی آکادمی آتیه

اهداف سازمانی آکادمی آتيه

آكادمی آتيه به عنوان يک هلدينگ آموزشی در زمينه های مختلف آموزشی با رويكردی جديد و متفاوت شروع به فعاليت كرده است.

که به طور كلی از اهداف سازمانی آكادمی آتیه می توان موارد زير را نام برد :