استخدام

جهت پیگیری های بعدی حتما از وارد کردن مشخصات تماس خود به صورت درست اطمینان حاصل کنید تا امکان برقراری ارتباط با شما برای پیگیری های بیشتر وجود داشته باشد.

فرم استخدام در آکادمی آتیه

مثال : تهران

تاریخ تولد

مثال : 25

مثال : دی

مثال : 1398

مثال : 2 سال

سوابق تحصیلی
سوابق شغلی