مدراس همکار

مدارس همکار به مدارسی اطلاق می شود که برای هم افزایی در امور آموزشی با آکادمی آتیه تعامل دارند و در راستای این همکاری از خدمات ارزنده موسسه یعنی آتیه کارت بهرمند می شوند و تبلیغات موثر و بروز مجای و فیزیکی برای آنها صورت میگیرد و راه های بدیع جذب به مدیران محترم آنها آموزش داده می شود و در یک کلام آتیه با مدارس همکار تا صعود به قله موفقیت همراه خواهد شد.

مدارسی که با ما همکاری داشته اند

دبیرستان پسرانه غیر دولتی البرز شاهین شهر
.